Lecture 01

YouTube Video


Agenda
1. อธิบาย Course Syllabus
2. ให้นักศึกษาเลือกกิจกรรมคะแนนเก็บ (ดูกิจกรรมจากไฟล์ด้านล่าง)
3. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน โดยประมาณ
4. ให้นักศึกษาSubmit ชื่อเพื่อนในกลุ่มตัวเองพร้อมตั้งชื่อกลุ่ม?
5.  เปิดคลิป วีดีโอ พร้อมอธิบาย
6. Q&A*

จัดกลุ่ม


Ċ
ajcharaporn.y@bu.ac.th,
15 ส.ค. 2557 00:51
Comments